Besin Alerjileri Nelerdir

Besin alerjisi, Batı ülkelerindeki çocukların yaklaşık %8’ini etkilemekte ve Vietnam ve Güney Afrika gibi dünyanın diğer bölgelerinde ve Asya ve Afrika’nın diğer bölgelerinde, özellikle kırsal alanlardan ziyade kentsel alanlarda artmaktadır.

Besin alerjisi, belirli bir besin antijenine karşı, normalde sağlıklı popülasyona zarar vermeyen, immünolojik mekanizmalar aracılığıyla gerçekleşen ve o spesifik alerjene duyarlı bir bireyde ortaya çıkan ters bir reaksiyondur.

Besin alerjisi, dünya çapında çocukları ve yetişkinleri etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Besin bileşenlerine karşı bağışıklık sistemi aracılı bir advers reaksiyon olarak tanımlanır. Alerjiye neden olan yiyeceklerin küçük bir miktarı bile sindirim sorunları, kurdeşen veya hava yollarının şişmesi gibi belirti ve semptomları tetikleyebilir. Bazı durumlarda, bir besin alerjisi ciddi semptomlara ve hatta anafilaksi veya anafilaktik şok olarak bilinen yaşamı tehdit eden bir reaksiyona neden olabilir.

Besin alerjilerinin yaygın olduğunu, son 2-3 yılda prevalansının arttığını, sanayileşmiş bölgelerdeki kişileri orantısız şekilde etkilediğini ve karşılaştırıldığında çocuklarda daha yaygın olduğunu gösteren kapsamlı veriler vardır. Yer fıstığı, ağaç yemişleri, balık, kabuklu deniz ürünleri, yumurta, süt, buğday, soya alerjileri en çok görülen besin alerjileridir. Bununla birlikte, besin alerjisinin farklı şiddetlerde birçok belirtisi olduğundan ve bireysel olarak tartışılmaz yaygınlık istatistiklerinin belirlenmesi zor olmaya devam etmektedir.

Besin alerjileri üç sınıfa ayrılmaktadır:

 1. IgE aracılı besin alerjileri
 2. Non-IgE aracılı besin alerjileri
 3. Miks tip (Hem IgE bağımlı hem de IgE bağımsız yolların aracılık ettiği)

IgE Aracılı Besin Alerjileri

IgE aracılı reaksiyonlar tipik olarak hızlı başlangıçlıdır ve klinik semptomlar genellikle alımdan birkaç dakika ila birkaç saat sonra gelişir. Özellikle yer fıstığı, ağaç yemişleri ve deniz ürünleri ile ölümcül anafilaksi ile ilişkilidir. IgE aracılı besin alerjileri, tolerans durumunu koruyan ve iyi huylu besin antijenlerinin patojen olarak tanınmasını önleyen temel bağışıklık bileşenlerinde bütünlük kaybının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Egzersize Bağlı Anaflaksi

Egzersize bağlı anafilaksi (EBA), bireylerin egzersizle bağlantılı olarak immünoglobulin E (IgE) aracılı aşırı duyarlılık geliştirdiği ve anafilaksiye neden olduğu nadir bir hastalıktır. Yaşam boyu yaygınlığı yaklaşık %0.05’tir. Yaklaşık %30 ila %50’si gıda bağımlıdır ve yalnızca belirli bir besin ve egzersiz kombinasyonu ile ortaya çıkar. Bu hastalarda tek başına egzersiz veya yemek anafilaksiye neden olmaz; sadece kombinasyon halinde reaksiyonu tetiklerler.

Deri testleri ve in vitro testler dahil olmak üzere alerji testleri ve provokasyon testleri, besine bağlı egzersize bağlı anafilaksi tanısı için tercih edilen tanı testleridir ve bu tanı aşağıdaki kriterlerin varlığında kabul edilebilir:

 • Suçlu yiyecek(ler)in yenmesinden önceki 1 ila 6 saatlik egzersiz sırasında veya içinde meydana gelen anafilaksi ile uyumlu belirti ve semptomlar;
 • Egzersiz yokluğunda veya tek başına egzersizle gıda alımından sonra semptom görülmemesi;
 • Spesifik gıda(lar) söz konusudur ve ilgili gıda(lar)la ilgili spesifik IgE’nin kanıtı;
 • Hastanın anafilaksi semptomlarını daha iyi açıklayacak alternatif tanı yoktur.

Non-IgE Aracılı Besin Alerjileri

En yaygın non-IgE  aracılı besin alerjisi, gıdalara gecikmiş reaksiyonlar olarak mevcuttur ve

 • Eozinofilik Özofajit (EoE),
 • EoE Dışı Eozinofilik Gastrointestinal Hastalıklar,
 • Besin Protein İlişkili Proktokolit (BPİP) gibi kronik veya
 • Besin Proteini İlişkili Enterokolit (BPİES) gibi akut olabilir.

Eozinofilik Özafajit (EoE) 

EoE, özofagus disfonksiyonu ve özofagusu etkileyen eozinofili semptomları ile karakterize klinik-patolojik bir hastalıktır. Daha genç hastalarda, EoE semptomları gelişme geriliği, beslenme güçlükleri, öğürme, kusma, besin reddinden oluşur ve inflamatuar kaynaklı gastroözofageal disfonksiyonla ilişkili gibi görünürken, ergenlerde ve yetişkinlerde geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz fibrotik değişiklikler nedeniyle disfaji ve besin sıkışması gelişir.

EoE’den etkilenen bireyler yüksek oranda atopik komorbiditeye sahiptir (yani alerjik rinit, astım, IgE aracılı besin alerjisi ve/veya egzama). Genetik, diğer atopik hastalıklara kıyasla EoE’de daha büyük bir rol oynadığından, diğer aile üyeleri sıklıkla etkilenir. Örneğin, astımdan etkilenen bir kardeşe sahip olmak, genel popülasyona kıyasla aynı hastalığa yakalanma şansını iki katına çıkarır, ancak EoE’den etkilenen bir kardeşe sahip olmak, şansı yaklaşık 40 kat artırır. Tek yumurta ikizleri, genel popülasyondan neredeyse 800 kat daha fazla risk taşır.

EoE Dışı Eozinofilik Gastrointestinal Hastalıklar  

Eozinofilik Gastroenterit (EGE), Eozinofilik Gastrit (EG), Eozinofilik Kolit (EK), gastrointestinal sistemle (özofagus, mide, duodenum, ileus, kolon) sınırlı eozinofili ile karakterize, çok nadir görülen bir hastalık grubudur.

EoE’den farklı olarak, mideyle sınırlı bu hastalıklar için bildirilen vakaların yalnızca küçük bir kısmında tutarlı bir başarı ile diyet kısıtlamasına nadiren yanıt verir. Bu nedenle, bu tür hastalıklarda besin alerjisinin rolü daha azdır.

Besin Proteini İlişkili Enterokolit Sendromu (BPİES)

Son zamanlardaki sınırlı epidemiyolojik çalışmalar, bebeklik döneminde tahmini prevalansı %0,34 ile %0,7 arasında olan BPİES’nin önceden düşünüldüğü kadar nadir olmadığını göstermektedir. Tipik olarak BPİES, besin alımından 1 ila 4 saat sonra (genellikle 2 saat) akut olarak ortaya çıkar ve bol, tekrarlayan kusma, uyuşukluk ve solgunluk ile karakterizedir. Hastaların küçük bir kısmında (%20-50) birkaç saat sonra diyare gelişir. Son zamanlarda, soya veya süt alımına bağlı olarak küçük bebeklerde bir tür kronik BPİES tanımlanmıştır. Bu bebeklerde semptomlar kronik ishal, aralıklı kusma, gelişme geriliği, hipoalbüminemi ve anemi olarak kendini gösterir. Rahatsız edici besin çıkarılırsa, semptomlar 72 saat içinde hızla düzelir, ancak klasik BPİES’nin yeniden verilmesiyle hayatı tehdit eden reaksiyon meydana gelir.

Tipik olarak, hastalar hastalığı 3 yaşına kadar aşarlar. Bununla birlikte, özellikle birden fazla besin tetikleyicisi olan ve BPİES gıda tetikleyicilerine karşı IgE antikorları geliştiren hastalarda ilkokul çağına kadar devam eden uzun süreli hastalıklar tanımlanmıştır.

BPİES esasen şüpheli besinin alınmasından 1 ila 4 saat sonra, bazen gecikmiş başlangıçlı ishalin eşlik ettiği ve klasik olarak kurdeşen veya hırıltı ile ilişkili olmayan kusmanın ortaya çıkması ile karakterize edilir. Çoğunlukla dehidratasyon veya şok nedeniyle hastaneye yatış gerektiren küçük bebeklerde ve çocuklarda görülür. Doğum kohortlarında mevcut tahmini BPİES insidansı %0,14 %0,7’dir. İnek sütü, pirinç, yulaf, balık, soya ve yumurta BPİES’de yer alan başlıca besinlerdir.

Besin Protein İlişkili Proktokolit (BPİP)

Bebeklik döneminde çok yaygın bir besin alerjisidir. Biberonla veya anne sütüyle beslenen bebeklerde başka herhangi bir semptom olmadığında kanlı dışkılama olabilir. Süt ve/veya soya gibi alerjiye neden olan ürünlerin hipoalerjenik formüller kullanılarak veya anne sütü ile beslenen bebeklerde diyet kısıtlanarak diyetten çıkarılması, birkaç gün içinde hızlı bir remisyona neden olur. Deri prick testi ve atopi yama testleri BPİP tetikleyicilerini tahmin etmede duyarlı veya spesifik olmadığı için diyetler büyük ölçüde ampiriktir. Diyet oluşturmak için kısıtlı bir diyetin ardından ağızdan besini alması gerekir. Tedavi edilmezse, BPİP’nin ana riski anemidir, bu nedenle emziren annelerde ciddi şekilde kısıtlanmış diyet endike değildir. Gerçekten de, süt ve soya dışındaki besinlerin söz konusu olduğu son derece nadirdir; bu nedenle, sütün eliminasyonuna hızlı bir yanıt alınamıyorsa, anne diyetini daha fazla kısıtlamadan önce en az bir ay beklenmelidir. Bu nedenle BPİP, kronik BPİES’den çok farklıdır ve 2 form karıştırılmamalıdır.

İnek Sütü Alerjisi

Gastrointestinal semptomları olan hastalarda inek sütü alerjisi tanısı, alerjik reaksiyonun gecikmiş tipi ve spesifik tanı testlerinin olmaması nedeniyle genellikle zordur: Atopi yama testleri çelişkili veriler gösterirken, deri prik veya seruma özgü IgE genellikle negatiftir. Bu nedenle, bebeklerde veya daha büyük çocuklarda, oral açık veya çift kör standart bir zorlamanın ardından eliminasyon diyeti, inek sütü alerji teşhisi için önerilen testtir. Alerjik hastalarda, inek sütü içermeyen bir diyetle GI semptomları 2 ila 4 haftaya kadar kaybolur ve süt tekrar verildiğinde tekrarlar. Kapsamlı hidrolizat süt formülleri ilk diyetetik seçim olarak belirtilirken, temel formüller daha ciddi vakalar veya eozinofilik bozukluklar için ayrılmalıdır. Hipoalerjenik bir diyetin mast hücre mukozal infiltrasyonunu azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır, böylece bağışıklık-sinir etkileşimlerini normalleştirir ve motor anormallikleri düzeltir. Aynı zamanda hidrolize proteinler bu çocuklarda mide boşalmasının hızlanması nedeniyle etkili olabilir.

İnek sütü, çocukluk çağında besin alerjilerinin sık nedenlerindendir. İnek sütü proteinlerin %80’i kazein, %20’si whey proteinlerinden oluşur.

Kazein (Bos d 8); s1- kazein (Bos d 9), s2-kazein (Bos d 10), -kazein (Bos d 11), ve -kazein (Bos d 12) proteinlerinden oluşmakta iken whey proteini -laktoglobulin (Bos d 5), -laktalbumin (Bos d 4), bovine (sığır) serum albümini ( Bos d 6), immünoglobulinler (Bos d 7) ve laktoferrin içerir. Çocukluk döneminde bu bileşenlerin çoğuna karşı duyarlılık oluşabilir ve proteinlerden en önemlisi kazein (Bos d8), -laktoglobulin (Bos d 5) ve -laktalbumin (Bos d 4)’dir . Bovin serum albümin (Bos d 6) ise inek sütü alerjisi olan çocuklarda sığır eti ile olan çapraz reaksiyonun göstergesidir.

Kazein ısı ile denatüre olmaz iken Bos d 4, Bos d 5, Bos d 6 ve Bos d 7’den oluşan whey proteinleri 95°C’de 20 dakika ısıtma ile denatüre olur ve IgE ile bağlanma özelliklerini yani alerji özelliğini kaybedebilirler. Ancak pastörizasyon ile denatüre olmazlar. Özellikle yüksek kazein spIgE düzeyine sahip olan hastaların  inek sütü alerjisinin kalıcı olabileceği gösterilmiş ve buna karşılık düşük kazein spIgE değerlerine sahip olan hastaların tolerans geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Son yıllarda IgE aracılı inek sütü alerjisi tanısı olan ve henüz 6 yaşına kadar tolerans geliştiremeyen ve geliştirmesi öngörülemeyen olgularda inek sütü ile desensitizasyon tercih edilmesi önerilen tedavi yöntemidir. Oral, sublingual ve epikutanöz immünoterapi gibi farklı yollarla uygulanabilmektedir.

IgE aracılı olmayan inek sütü alerjisi semptomları çoğunlukla yutulduktan 2 saat sonra ortaya çıkan gecikmiş reaksiyonlardır ve genellikle gastrointestinal sistem veya cildi etkiler. Ürtiker,  anjiyoödem, kusma veya hırıltılı solunum gibi semptomlar genellikle birkaç dakika içinde ortaya çıkar. Reaksiyonların çoğu hafif ila orta şiddettedir, ancak yaşamı tehdit eden anafilaksi (% 1-2) de ortaya çıkabilir.

Yumurta, süt ve soya gibi besinlere ait alerjik reaksiyonlar genellikle 1-2 yaşından sonra geçebilir. Balık, kabuklu deniz ürünleri, fındık ve yer fıstığına karşı oluşan reaksiyonlar ise yaşam boyu devam edebilir. Süt alerjisi olan çocukların %20’sinde dana eti alerjisi, dana etine alerjisi olan çocuklarda da süt alerjisi görülmektedir. İnek sütü alerjisi olanların büyük çoğunluğu (%90), keçi, manda ve koyun sütlerine karşı da reaksiyon gösterirler. Aynı şekilde tavuk yumurtasına alerjisi olan bir kişinin diğer yumurta türlerine alerji gösterme olasılığı yüksektir. Kabuklu yemişler, deniz ürünleri ve tahıllar kendi aralarında değişen oranda çapraz reaksiyon gösterebilirler. Alerji testlerinde, bir besine klinik olarak bulgu olmaksızın test sonucunda alerjik çıkabilir. Bu durum çapraz reaksiyon ile ilgilidir.

Uzak Durulması Gereken Besinler:

 • Süt (taze, çiğ, pastörize, süt tozu, süt kaymağı, her çeşit bebek maması (anti-alerjik mamalar dışında), diğer hayvansal sütler
 • Tereyağı, margarin, kaymak, hayvansal yağlar
 • Yoğurt, puding, krema, sütlü tatlılar
 • Peynir, krem peynir, lor, peynir altı suyu (whey)
 • Kazein, kazeinat (ticari gıdalar)
 • Lactalbumin, lactalbumin fosfat, lactoglobulin, laktuloz (ticari gıdalar)
 • Kefir, ekşi krema

Yumurta Alerjisi

Yumurta alerjisine karşı spontan düzelme ve tolerans yaygındır ve ergenlik çağından önce çocukların %60-75’inde görülür; ancak erken çocukluk döneminde hastalığın yükü şiddetlidir, çünkü semptomlar arasında kusma, karın ağrısı, ishal ve ürtiker bulunur.

Yumurta alerjisi bir çocukluk hastalığı olarak kabul edilirken, alerjik çocukların geri kalan kısmı, yetişkinliğe kadar kalıcı yumurta alerjileri yaşamaya devam eder ve potansiyel olarak ölümcül bir reaksiyon riskini daha da artırır.

Yumurta alerjisi, vücudun hem yumurta beyazında hem de yumurta sarısında bulunan proteinlere aşırı tepki vermesiyle oluşur. Araştırmalar, yumurta sarısı proteinlerinin daha az alerjenik olduğunu bulmuştur. Yapılan bir araştırmada, yumurta alerjisi olan bebeklerin çoğunun yumurta akı alerjenlerine duyarlı olduğunu ancak yumurta sarısına duyarlı olmadığını doğruladı. Yumurta alerjisine yönelik mevcut yönetim yaklaşımı kesinlikle kaçınmaktır. Ayrıca, temel vitaminler, proteinler ve yağ asitleri sağlayan yumurtalar yüksek diyetetik öneme sahip olduğundan, tüm yumurta ürünlerinden kaçınılması beslenme açısından bir dezavantaj oluşturmaktadır. Buna karşılık, araştırmalar ayrıca, pişmiş yumurtayı tolere etme yeteneğinin, geçici yumurta alerjisinin potansiyel bir tahmincisi olduğunu ve çiğ yumurta alerjisi olan çocukların %80’inin pişmiş yumurta biçimlerini tolere ettiğini göstermektedir. Bu, yumurta alerjileri için mevcut yönetim göz önüne alındığında, yumurta alerjisi olan, yumurtaya toleranslı ve yumurtaya duyarlı bireyler arasında doğru tanı, prognoz ve ayrım için daha fazla ihtiyacı vurgulayarak dikkate alınması önemlidir.

Yumurta alerjisi olan çocuklarda en sık görülen semptomlar, eritem, ürtiker, ekzematöz döküntü, karın ağrısı, ishal ve kusma gibi IgE aracılı  reaksiyonlardır.  Yumurtaya  anafilaktik  reaksiyonlar  yaygın  olarak bildirilmemektedir.

Tavuk yumurtası alerjisinin hindi, ördek, kaz, martı ve bıldırcın gibi diğer kuş yumurtaları ile çapraz reaktivitesi bulunmaktadır. Aynı zamanda nadir de olsa tavuk yumurtasına alerjisi olan hastalar tavuk etine de tepki göstermektedir. Bu çapraz reaktiviteden  tavuk serum  albümininin  sorumlu olduğu  bulunmuştur. Diğer yandan yapılan çalışmalarda  yumurta alerjisi  olan  çocuklarda aşırı derecede ısıtılmış yumurtanın  yutulmasının  olumlu  immünolojik  değişikliklerle ilişkili olduğu son zamanlarda gösterilmiştir. Duyarlılığı olan çocuklar tarafından aşırı derecede ısıtılmış yumurtanın tüketilmesinin, ısıtılmamış yumurtaya tolerans gelişimini hızlandırabileceğini düşündürmektedir.

Yumurta sarısı, yumurta akı alerjenlerine kıyasla çok daha az yaygın ve güçlü olan iki alerjen içerir.  Yumurta akı birkaç alerjenik protein içerir, dört ana alerjen ovomukoid (Gal d 1), ovalbümin (Gal d 2), ovotransferrin (Gal d 3) ve lizozimdir (Gal d 4). Gal d 2 en bol bulunan proteindir ve toplam yumurta akı proteininin %54’ünü oluşturur; ancak Gal d 1’in hastalar arasında en alerjenik ve baskın olduğu bulunmuştur. Gal d 1 gibi ısıya ve aside dayanıklı proteinlere yönelik sIgE üretimi, genellikle daha büyük bir sistemik ve/veya şiddetli reaksiyon riski ile ilişkilidir. Tersine, Gal d 2 gibi ısıya dayanıksız proteinlerdeki kalıplar, genellikle daha düşük şiddetli alerjik sunum riski ile ilişkilidir. Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen popülasyona dayalı bir kohort çalışması, pişmiş yumurtayı tolere etme yeteneğinin, geçici yumurta alerjisinde potansiyel bir öngörücü sunduğunu ve pişmiş yumurtaları tolere edemeyen bebeklerin tolerans geliştirme olasılığının beş kat daha az olduğu bulunmuştur. Gal 1’in ısıya dayanıklı özelliklerinin de son zamanlarda kalıcı yumurta alerjisini 2.5 kat arttırdığı, Gal d 1-3 ve 5’e karşı sIgE üretiminin ise çiğ yumurtalara karşı kalıcı bir alerjiye sahip olma riskini 4 kat arttırdığı bulunmuştur. Sadece bir yumurta alerjenine karşı duyarlılık, 4 yaşına kadar %93’lük bir çözüme yol açarken, bu bulgular, yumurta alerjilerinde bir çözüm yaşama olasılığı olan hastaların tanımlanmasına olanak sağladığı için önemli klinik bilgiler sağlar.

Uzak Durulması Gereken Besinler

 • Tavuk, kuş, kaz yumurtası gibi tüm hayvan yumurtaları
 • Yumurta proteini, globulin, albumin (ticari)
 • Ovalbumin, ovomukoid, ovotransderrin, ovoglobulin, ovovitella gibi içeriği olan besinler (ticari)
 • Bazı makarnalar
 • Şekerlemeler, bisküviler, muffin, pizzalar
 • Mayonez, sezar sos, krem sos gibi soslar

Buğday Alerjisi

Çoğu ülkede inek sütü alerjisi ve yumurta alerjisi en yaygın iki alerjiyi temsil eder, ancak buğday Almanya, Japonya, Finlandiya ve ABD’deki okul öncesi çocuklarda en az üçüncü sırada gelir. Avrupa’da, farklı çalışmalarda buğday alerjisi prevalansı <%1 olarak bildirilmiştir.

Buğday alerjisi olan çocuklarda, atopik dermatit (%53-87), astım (%48-75), alerjik rinit (%34 62) gibi atopik bozukluklar sıklıkla birlikte bulunur. Bebeklerin yaklaşık %90’ının diğer besinlere alerjisi olduğu bildirilmiştir. Buğday alerjisi, inek sütü ve/veya yumurta alerjisi ile daha sık, balık, soya ve fındık ile daha az ilişkilidir. Otlara karşı hassasiyet, zamanla buğdayda hassasiyet oluşması riskinin artmasıyla ilişkilidir.

Çocuklarda IgE aracılı buğday alerjisinin prognozu genellikle olumludur ve çocukların %45-69’u 6 yaşına kadar toleranslı hale gelir.

Yutma ile ilişkili buğday alerjisi, diğerleri arasında kusma, karın ağrısı, ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi, solunum semptomları ve cilt semptomları gibi semptomlar üretebilir. Erişkinlerde, yutulan buğdaya alerji prevalansı düşük olmasına rağmen, sıklıkla egzersizle ilişkili anafilaktik reaksiyonlardan oluşur. Bu durum buğdaya bağlı egzersize bağlı anafilaksi adını alır ve tüketiminden sonra yoğun bir egzersiz uygulaması olduğunda ve bazı durumlarda aspirin tüketimi gibi diğer faktörlerle ilişkili olduğunda buğdaya karşı şiddetli anafilaktik reaksiyonları içerir. Buğdaya bağlı egzersize bağlı anafilaksinin altında yatan mekanizma, yoğun egzersizin kolaylaştırdığı, bağırsak geçirgenliğinde ve buğday alerjenlerinin emiliminde bir artış içerebilir.

Buğdayın çapraz reaktivitesi en azından sensitizasyondan çimen polenine gelir. Bununla birlikte, farklı yaş gruplarında ve farklı hastalık koşullarında bu konudaki duyarlılığın ne kadarının açıklanabileceği değişir. Buğday ayrıca başta çavdar ve arpa olmak üzere diğer tahıllarla da oldukça çapraz reaktiftir.

Uzak Durulması Gereken Besinler

 • Buğday, buğday gluteni, buğday nişastası
 • Bulgur, buğdaylı makarnalar
 • Ekmek, simit, pizza, kek, hamburger
 • Erişteli/şehriyeli çorbalar
 • İşlenmiş etler
 • Modifiye nişasta, dekstrin, aroma vericiler

Kuruyemiş Alerjileri

Kabuklu yemişlere karşı alerjiler genellikle çocuklukta başlar, ancak diğer besin alerjilerinin aksine nadiren kaybolur ve genellikle yaşam boyunca devam eder. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ölümle sonuçlanan ciddi alerjik reaksiyonların ana nedenlerinden biridir. Kabuklu yemişlere karşı alerji sıklığı artar ve bunun temel nedeni, sık sık atıştırılan bir besin olmaları ve sıklıkla gizli alerjen olarak da ortaya çıkmalarıdır.

Bireysel ağaç yemişleri için alerji prevalansı tahminleri sınırlıdır ve bölgelere göre geniş çeşitlilik bildirilmektedir. Avrupa çalışmaları, büyük ölçüde huş poleni alerjisinin yüksek oranı ve fındıkla çapraz reaksiyonu nedeniyle fındığın en yaygın ağaç yemiş alerjisi olduğunu bildirmektedir. Brezilya fıstığı, Birleşik Krallık’ta en yaygın ağaç fıstığı alerjisi ve Avustralya’da kaju fıstığı olarak bildirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki önceki araştırmalar, ceviz ve kaju fıstığının en yaygın ağaç yemiş alerjileri olduğunu bildirmişti; ancak, daha yeni anket verileri, badem (%0.7) ve kaju (%0.7)’nun Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın bireysel ağaç yemiş alerjileri olduğunu bildirmektedir.

Uzak Durulması Gereken Besinler

 • Ceviz, badem, fındık, kaju, antep fıstığı, brezilya fıstığı, pikan cevizi, çam fıstığı vb.
 • Kuruyemişli ürünler, besinler

Yer Fıstığı Alerjisi

Yer fıstığı baklagil ailesine aittir. Fıstık, besin kaynaklı anafilaksinin yaygın bir tetikleyicisidir. Avrupa veya ABD gibi dünyanın birçok yerinde yer fıstığı öncelikle kavrulmuş olarak tüketilmektedir. Bütün fıstık, fıstık ezmesi veya birçok üründe bir bileşen olarak yenebilirler. Yerfıstığı, kabukta kavrulup bu şekilde satılabilir veya kabuklu, beyazlatılmış, fırında kuru veya yağda kavrulur ve fıstık ezmesi üretimi için öğütülür veya fıstık ezmesi üzerine püskürtülür. Yer fıstığı %24-29 arasında yüksek protein içeriğine sahiptir ve çeşitli alerjenler içerir. Yer fıstığının işlenmesi, alerjenlikleri açısından önemli görünmektedir, çünkü yüksek sıcaklıklarda kavurma, Ara h 1 ve 2’nin alerjenliğini artırabilen kompakt küresel protein kümelerinin oluşumunu teşvik ederken, pişirme alerjenliğini azaltabilir.

Bir dizi fıstık alerjeni tanımlanmıştır. Birçoğunun koruyucu işlevleri vardır veya tohum depolama proteinleridir. Yer fıstığı alerjenleri, baklagil ailelerinin farklı üyeleri arasında immünokimyasal IgE aracılı çapraz reaksiyonlara yol açan çeşitli protein ailelerine aittir, ayrıca ağaç yemişleri gibi diğer bitkisel besinlere de aittir.

Balık Alerjisi

Balık alerjisi genellikle IgE aracılıdır ve etkilenen hastalar genellikle şiddetli olan ani klinik belirtilerle başvururlar. Klasik klinik belirtiler arasında

 • oral alerji sendromu,
 • kutanöz semptomlar (yaygın ürtiker, anjiyoödem),
 • gastrointestinal belirtiler (karın ağrısı, ishal ve ani başlayan kusma),
 • solunum semptomları (rinit, astım) ve
 • en şiddetli vakalarda anafilaktik şok bulunur.

Balık pişirirken buharın solunması nedeniyle solunum yolu semptomları ortaya çıkabilir. IgE aracılı olmayan reaksiyonlar temel olarak pediatrik vakalarda  besin proteini ilişkili enterokolit sendromu (BPIES) olarak rapor edilmiştir. Klinik prezentasyon, IgE aracılı semptomlardan farklıdır. Akut BPIES, alımdan sonra 1-4 saat içinde tekrarlayan kusma, solukluk ve dehidratasyona ilerleyen letarji ve bazı durumlarda hipovolemik şok ile kendini gösterir. Kronik BPIES, aralıklı kusma, sulu ishal ve dehidrasyona ilerleyen zayıf büyüme ile kendini gösterir. BPIES teşhisi, bir klinik semptom modelinin tanınmasına dayanır. Balık, Akdeniz ülkelerinde BPIES’nin en sık tetikleyicilerinden biridir.

Uzak Durulması Gereken Besinler

 • Hamsi, levrek, morina, somon, mezgit, ton balığı vb.
 • Balık çorbası, balık yumurtası
 • Balık jelatini

Deniz Ürünleri Alerjisi

Kabuklu deniz ürünleri grubu, tüm besin alerjisi vakalarının %90’ından fazlasından sorumlu olan 8’li besin grupları arasında yer almaktadır. Genel olarak, popülasyonun %2’si, kabuklular ve yumuşakça grupları da dahil olmak üzere, kabuklu deniz hayvanlarına karşı besin alerjisinden etkilenir. Özellikle karideslere karşı kabuklu deniz ürünleri alerjisi, etkilenen yetişkinlerde yaklaşık %42 ve çocuklarda %12 ile gıda kaynaklı anafilaksi oranlarının en yüksek olduğu durumlardan biridir. Evrimsel mesafe karşılaştırıldığında, kabuklular böceklere ve araknidlere daha yakın yerleştirilir ve bu, kabuklular, ev tozu akarları ve böcekler arasındaki moleküler çapraz duyarlılık ve klinik çapraz reaktivite için ana faktör gibi görünmektedir.

Uzak Durulması Gereken Besinler

 • Karides, ıstakoz, yengeç, midye, kalamar, ahtapot, istiridye, mürekkep balığı vb.
 • Balık suyu, istiridye suyu, karides tozu, tarak özü tozu
 • Mürekkep balığı mürekkebi

Soya Alerjisi

On yıllardır, özellikle çocuklarda, ara sıra ciddi alerjik reaksiyonlar, stabil, resmi olarak tanınan soya fasulyesi alerjenleri ve önerilen bazı soya proteinleri için IgE’ye dayalı işlenmiş soya içeren gıdalara bağlanmıştır. 2002’den beri huş ağacı polenine alerjisi olan bireylerde, zor işlenmiş diyet soya tozu içeren veya soya içeceği ürünlerinin yutulmasından sonra alerjik reaksiyonlar giderek daha fazla tanınmaktadır. IgE ile ilişkili çapraz reaktiviteye bağlı bu genellikle orofaringeal semptomlar, özellikle ilgili huş polenine maruz kalan bölgelerde, en yaygın soya alerjisi tipini sunar.

Uzak Durulması Gereken Besinler

 • Soya proteini, soya protein konsantresi, soya protein izolatı
 • Soya sütü, soya fıstığı, soya şekeri, soya yağı, soya peyniri (tofu)
 • Soyadan elde edilmiş ürünler
 • Soya filizi, soya fasulyesi, soya unu, soya sosu

Kaynakça

Peters, R. L., Krawiec, M., Koplin, J. J., & Santos, A. F. (2021). Update on food allergy. Pediatric Allergy and Immunology, 32(4), 647-657.

De Martinis M, Sirufo MM, Suppa M, Ginaldi L. New Perspectives in Food Allergy. Int J Mol Sci. 2020 Feb 21;21(4):1474. doi: 10.3390/ijms21041474.

Moriyama T. Diversity of Food Allergy. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2015;61 Suppl:S106-8. doi: 10.3177/jnsv.61.S106. PMID: 26598816.

Florsheim, E. B., Sullivan, Z. A., Khoury-Hanold, W., & Medzhitov, R. (2021). Food allergy as a biological food quality control system. Cell, 184(6), 1440-1454.

Anvari S, Miller J, Yeh CY, Davis CM. IgE-Mediated Food Allergy. Clin Rev Allergy Immunol. 2019 Oct;57(2):244-260. doi: 10.1007/s12016-018-8710-3. PMID: 30370459.

Cianferoni, A. (2020). Non-IgE mediated food allergy. Current Pediatric Reviews, 16(2), 95-105.

Cabanillas, B. (2019). Gluten-related disorders: Celiac disease, wheat allergy, and nonceliac gluten sensitivity. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 1–16.

Çakır, İ., & Dokumacıoğlu, E. (2021). BESİN ALERJİSİ VE AKILLI DİYETLER. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 14(2), 160-174.

Dona DW, Suphioglu C. Egg Allergy: Diagnosis and Immunotherapy. Int J Mol Sci. 2020 Jul 16;21(14):5010. doi: 10.3390/ijms21145010. PMID: 32708567; PMCID: PMC7404024.

Borghini, R., Porpora, M. G., Casale, R., Marino, M., Palmieri, E., Greco, N., … & Picarelli, A. (2020). Irritable bowel syndrome-like disorders in endometriosis: prevalence of nickel sensitivity and effects of a low-nickel diet. An open-label pilot study. Nutrients, 12(2), 341.

Laura, A., Arianna, G., Francesca, C., Carlo, C., Carla, M., & Giampaolo, R. (2019). Hypersensitivity reactions to food and drug additives: problem or myth?. Acta Bio Medica: Atenei Parmensis, 90(Suppl 3), 80.

Çatak, J., Demirci, A., & Yaman, M. (2021). Besin Alerjileri ve Mikrobiyota. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (27), 902-910.

Benito-Garcia, F., Ansotegui, I. J., & Morais-Almeida, M. (2019). Diagnosis and prevention of food-dependent exercise-induced anaphylaxis. Expert Review of Clinical Immunology, 15(8), 849-856.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir